Иргэний баримт бичгийн лавлагаа авахад

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад

 • тухайн иргэний овог нэр, регистрийн дугаар
 • төрсний гэрчилгээ / хаяж гээгдүүлсэн бол төрсний гэрчилгээний дугаар /
 • төрсөн газар / таныг төрөх үед эцэг эхийн тань амьдарч байсан газрыг засаг захиргааны нэгжийн нэрээр мэдэх /
 • төрүүлсэн эхийн овог, нэр / төрүүлсэн эхийн овог нэр хэзээч өөрчлөгддөггүй /
 • хэрэв та үрчлэгдсэн бол хэзээ, эсвэл хэдэн настай үедээ хаана /хаанаас хаашаа /, хэнээс хэнд үрчлэгдэж  байсан болон үрчилж авсан эцэг, эхийн овог нэр
 • хэрэв та овог, нэр солигдож байсан бол хэзээ, хаана /эцэг тогтоосон болон овог, нэр солигдсон тухай гэрчилгээтэй эсэх/
 • хэрэв эцэг, эхийн хэн нэгний баримт бичигт бүртгэлтэй байдаг бол түүнээс мэдээлэл авах
 • 4 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн эхээс төрсөн бол олон хүүхэдтэй эхийн дэвтэр ээжүүдэд байдаг тул түүнээс тодорхой мэдээлэл авах боломжтой

Хураамж: Төрийн банкны 291400037305 тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Үрчлэлтийн бүртгэлийн, эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн, овог, эцгийн нэр, нэр өөрчсний бүртгэлийн лавлагаа авах бол

 • төрсний гэрчилгээ
 • иргэний үнэмлэх
 • анх ямар овог нэртэй байсан тухай мэдэх
 • хэзээ хаана, хэдэн настайдаа үрчлэгдсэн, эцгээр овоглосон эсвэл овог ,нэр сольсон тухай мэдэх  / үрчлэлтийн, эцэг тогтоолтын, овог нэр өөрчилсний гэрчилгээ байгаа эсэх /
 • зөвхөн үрчилж авсан эцэг, эхийн зөвшөөрлөөр олгоно.

Хураамж: Төрийн банкны 291400037305 тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа авах бол

 • гэрлэгсдийн иргэний /үнэмлэх /,гэрлэсний гэрчилгээ овог нэр, регистрийн дугаар
 • гэрлэлт бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг
 • хэзээ, хаана гэрлэлтээ бүртгүүлсэн нь тодорхойгүй бол гэрлэлт батлуулснаас хойш төрсөн хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ авч ирэх

Хураамж: Төрийн банкны 291400037305тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа авах бол

 • иргэний үнэмлэх / овог нэр, регистрийн дугаар /
 • гэрлэлт цуцлалтыг бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг
 • шаардлагатай тохиолдолд гэрлэлтийн баталгааны дугаар, хэзээ хаана батлуулсан мэдээлэл эсвэл шүүхийн шийдвэрийн хуулбар

Хураамж:Төрийн банкны 291400037305 тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа авах бол

 • нас барагчийн иргэний үнэмлэх / овог нэр, регистрийн дугаар /,нас барсны гэрчилгээ
 • нас барсныг бүртгүүлсэн он,сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг
 • нас барсны гэрчилгээ болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн дэвтэр нь байгаа бол авч ирэх

Хураамж:Төрийн банкны 291400037305 тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

1-р /ХААТР/ маягтын лавлагаа

.          1951 оноос өмнө төрсөн  иргэн,

·         1988 оны байдлаар хүүхэд төрүүлэх насны эмэгтэй хүнд хэдэн хүүхэд төрүүлсэн талаарх  1-р маягтын лавлагааг  олгоно.

Хураамж:Төрийн банкны 291400037305тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Төрөл садны лавлагаа

 • лавлагаа гаргуулах хүмүүсийн төрөл садныг нотлох төрсний гэрчилгээ
 • иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар
 • Уг лавлагаа Эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, ихэр, хүүхэд, авга, нагац, үеэл, өвөө, эмээ, ач, зээ, хадам эцэг, хадам эх, төрөл садангийн хамаарлыг лавлагаа хэлбэрээр олгодог.

Хураамж:Төрийн банкны 291400037305 тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авах бол

 • гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх
 • урд нь гэрлэж байсан бол гэрлэлт цуцлуулсны гэрчилгээ, бэлэвсэн бол эхнэр нөхрийн нас барсан тухай гэрчилгээ , сураггүй алга болсон бол холбогдох шүүхийн шийдвэр
 • хүүхэдтэй бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • гадаад улсад гэрлэлтээ бүртгүүлэх иргэнд холбогдох лавлагааг албан бичгээр олгоно.
  гэрлэсэн эсэх лавлагааг зөвхөн гэрлэгсдэд нэг удаа олгоно.           
 • гэрлэлтэнд, виз, банкны зээл, бусад гэсэн зориулалтаар, анхны, гэрлэлт дуусгавар болсоноос хойш, бэлэвсэн гэсэн төрлөөр олгоно

Хураамж:Төрийн банкны 291400037305тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Регистрийн дугаартай холбогдолтой лавлагааг олгоход

 • лавлагаа хүсэгчийн иргэний үнэмлэх
 • төрсний гэрчилгээ

Хураамж:Төрийн банкны 291400037305 тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Цахим үнэмлэхний лавлагаа авахад

 • өөрийгөө таниулсан зурагтай бичиг баримттай ирэх

Хураамж:Төрийн банкны 291400037305 тоот дансанд 5000 төгрөг тушаана уу.

Оршин суугаа хаягийн лавлагаа авахад

 • иргэний үнэмлэх
 • зөвхөн иргэний үнэмлэхийн хамт хүчинтэй.

Хураамж:Төрийн банкны 291400037305 тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Энгийн гадаад паспортын лавлагаа авахад

иргэний үнэмлэх

-төрсний гэрчилгээ

-үндэсний энгийн гадаад паспорт

-үндэсний энгийн гадаад паспорт огт аваагүй, анх удаа, дахин авсан иргэний Е- серийн дугаар бүхий лавлагаа.

Иргэний үнэмлэх авч байгаагүй тухай лавлагаа авахад иргэний үнэмлэх 16 наснаас хойш 1 жилээс дээш хугацаа өнгөрсөн бол энэхүү лавлагааг авна. иргэний паспорт /хуучин улаан паспорт/ авч байсан иргэнд уг лавлагааг олгохгүй.

 • Лавлагаа хүсэгчийн төрсний гэрчилгээ
 • Эцэг /эх/-ийн цахим үнэмлэх
 • Байнга оршин суугаа засаг даргын тодорхойлолт /зурагтай/
 • Сургуульд суралцдаг бол сургуулийн захирагааны зурагтай тодорхойлолт
 • Бусад зурагтай бичиг баримт

Иргэний баримттай холбоотой бүх төрлийн лавлагааг www.e-mongolia.mn цахим хуудсаар өөрийн нэр дээрх бүртгэлтэй утасны дугаараар нэвтрэн орж онлайнаар үнэгүй авах боломжтой.

 

2022-04-04
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС