Баян-Өлгий аймгийн Толбо сум  хадлан бэлчээр ашиглах, эзэмших журам”-тай боллоо.

“Мерси кор” олон улсын байгууллага АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн Гамшигт нэрвэгдсэн гадаад орнуудад тусламж үзүүлэх газар /USAID/OFDA/-тай хамтран “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь” төслийн гуравдугаар үе шатыг 2019 оноос хэрэгжүүлж байгаа.

Тус төсөл нь гамшгийн эрсдэлийн бэлэн байдал болон бэлчээрийн менежментийг сайжруулах замаар малчин өрхүүдийн эмзэг байдлыг бууруулах зорилготой бөгөөд Баян-Өлгий аймгийн Толбо сум хамрагдаж байна.

Төслийн хүрээнд Толбо сумын ИТХ-ын 2019 оны 48 дугаар тогтоолоор баталсан “Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын иргэдээс хадлан бэлчээр ашиглах, эзэмших журам”-ыг саяхан Хууль зүйн яаманд бүртгүүлжээ. Мөн монгол, казах хэлээр малчдад хүрэлцээтэй тоогоор хэвлэв.

2021-09-08
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС