ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА.

Тус сумын Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлт шаардлагын хэмжээнд хүрч  зээл олгох эрх үүссэнтэй холбогдуулан 2020 оны 04 сарын 24-наас 05 сарын 23-ний өдрийн 1500 цаг хүртэл жижиг дунд үйлдвэрийн төслийн материал хүлээж авна.                                                                                                                                      

1.   Сангаас зээл авч төсөл хэрэгжүүлэх жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

1.1.Тухайн суманд бүртгэлтэй буюу байнга оршин сууж үйл ажиллагаа явуулдаг байх, хамтран зээлдэгчтэй байх

1.2.Сум хөгжүүлэх болон жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангууд болон банкинд хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй байх

1.3.Зээлийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаж, хугацаандаа төлөх чадвартай, барьцаа хөрөнгөтэй байх

1.4.Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэх талаар зохих мэдлэг, туршлагатай байх /нотлох баримт бичиг байх шаардлагатай бөгөөд татварын байгууллагаас авна. /

2. Ирүүлсэн төслүүд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.1. Сумын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд орон нутгийн ддавуу талд түшиглэсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ бий болгох, орон нутагт тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн байх

2.2. Төслийн хүрэх үр дүн, зорилт тодорхой байх;

2.3. Гэрээний хугацаанд зээл хүүг  эргэн төлөх бүрэн боломжтой байх

2.4. Төслийн зээлийн мөнгөн дүнд хүрэлцэхүйц барьцаа хөрөнгөтэй байх, барьцаа хөрөнгийг үнэлэхдээ тухайн үеийн зах зээлийн ханшны 70 %-иар тооцож үнэлж барьцаалахыг анхаарна уу

2.5. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад учирч болзошгүй эрсдэлүүдийг бодитой тодорхойлж даван туулах арга замыг бодитой тусгасан байх

2.6.ажлын байр нэмэгдүлэхэд чиглэсэн байх

3.төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл нь 1,2-д заасан шаардлага хангасан төслүүдээс шалгаруулалт хийж төсвийн хэмжээнд тохирсон тооны төсөл хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргаж гаргасан шийдвэрээ 3 хоногийн дотор Засаг даргад хүргүүлнэ. Засаг дарга 14 хоногийн дотор зээл олгох шийдвэр гаргана.

4. Сумын Засаг дарга төсөл нь шалгарсан иргэн, хуулийн этгээдтэй зээлийн болон барьцааны гэрээ байгуулж зээлийн хөрөнгийг дансанд 7 хоногийн дотор шилжүүлнэ.

5. Гэрээ байгуулсан иргэн хуулийн этгээд нь дараах баримт бичгийг эх хувиар баримтжуулан хадгалуулна Үүнд:

5.1. Зээлдэгчийн анкет

5.2. Зээл олгохыг хүссэн өргөдөл

5.3. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

5.4. Төслийн баримт бичиг

5.5. Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл

5.6. Зээлийн болон барьцааны гэрээ

5.7. Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь

5.8. Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний жагсаалт, барьцаалсан үнэ, барьцаалсан эд хөрөнгийн гэрчилгээг эх хувиар

5.9. Дээрхи 1,2-т заасан шаардлага, шалгуурыг хангасан эсэхийг  баталгаажуулсан баримт бичиг зэргийг эх хувиар баримтжуулан хадгалуулна

 

 

ТОЛБО СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАСАГ

2020-04-25
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС